Koolitants 2018 reglement!

 

Tantsude festival „Kingitused Eestile“

 

Koolitants on noortele suunatud tantsukunsti ja tantsuhariduse festival. Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva puhul on žürii poolt finaalkontsertidele eelistatud tantsud, mis mõtestavad juhendajatele ja / või tantsijatele sobival moel EESTI tähendust.

 

1. Osavõtutingimused.

1.1. Osalejate vanus. Kõik osalevad tantsijad peavad festivaliaastal olema 4–22-aastased ehk 2018. aasta festivalil saavad osaleda kõik, kes on sündinud ajavahemikus 1996–2014.

1.2. Registreerumine. Õiguse osalemiseks annab korrektselt täidetud ja õigeaegselt edastatud registreerumisankeet ning osavõtutasu tasumine määratud tähtajaks.

1.2.1. Festivalil osalevate tantsude (trupp, žanr, vanuseaste ja eeldatav kestus) registreerimine andmebaasis toimub ajavahemikus 04.12.2017 – 08.01.2018. Hiljem registreeritud tantsudele rakendub kõrgem registreerimistasu sõltumata vanuseastmest.

1.2.2. Festivalil osalevate tantsude koosseisude (tantsus osalevate tantsijate lisamine ja andmete muutmine) ning tantsu pealkirja ja kestuse registreerimise viimane tähtaeg on:

1.2.2.1. Hiiumaa, Saaremaa, Läänemaa, Ida-Virumaa ja Lääne-Virumaa tantsudele on 19.01.2018;

1.2.2.2. Järvamaa, Raplamaa, Valgamaa, Põlvamaa ja Võrumaa tantsudele on 26.01.2018;

1.2.2.3. Viljandimaa ja Pärnumaa tantsudele on 02.02.2018;

1.2.2.4. Jõgevamaa ja Tartumaa tantsudele on 09.02.2018;

1.2.2.5. Harjumaa ja Tallinna tantsudele on 02.03.2018.

1.2.2.6. Kodumaakonna tantsupäeval osalemine on eelduseks finaali pääsemisel.

1.3. Maakondlike tantsupäevade osavõtutasu on 7,20 eurot iga festivalil osaleva mudilaste- ja lastetantsude vanuseastmes osaleva tantsija kohta ühes trupis ja 8,10 eurot iga 4.–12. klasside tantsija kohta ühes trupis. Alates 09.01.2018 registreerunud tantsude osavõtutasu on sõltumata vanuseastmest 12 eurot tantsija kohta. Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu.

1.3.1. Peale tantsijate nimekirja esitamise tähtaega vastavas maakonnas tantsija nimekirjast eemaldamist ei toimu.

1.3.2. Lavale erinevatel põhjustel mitte jõudnud tantsija osavõtutasu tagasi ei maksta.

1.3.3. Maakondlikul tantsupäeval peale tantsijate nimekirja esitamise tähtaega lisandunud tantsijate eest tuleb tasuda vastavalt hinnakirjale.

1.3.4. Osavõtutasu tasumine toimub SA Eesti Tantsuagentuuri poolt esitatud arve alusel hiljemalt tantsupäevale eelneval neljapäeval.

1.3.5. Õigeks ajaks osavõtutasu arve maksmata jäänud tantsu on korraldajatel õigus lavale mitte lubada.

1.4. Kõik osalevad tantsud peavad üheselt mõistetavalt olema tantsijate ja / või nende juhendajate omalooming.

1.4.1. Igas vanuseastmes saab trupp osaleda igas tantsužanris ainult ühe tantsuga. Erandid on lubatud ainult korraldusmeeskonna nõusolekul ja vabade esinemisaegade olemasolul.

1.4.2. Tantsude pealkirjad peavad olema eesti keeles.

1.4.3. Haigestunud tantsija võib asendada teise tantsijaga korraldusmeeskonna nõusolekul.

1.4.4. Finaalis ei ole lubatud tantsule tantsijaid juurde lisada.

1.4.5. Show-, tänava-, rahvaste-, kaasaegse jazzi ja kooli tantsu kestus on maksimaalselt 4 minutit.

1.4.6. Laste- , vaba- ja eesti tantsu kestus on maksimaalselt 5 minutit.

1.5. Tantsude esitajad jagunevad viide vanuseastmesse:

1.5.1. (3)4–6 aastased ehk mudilased. Tantsija peab olema sündinud ajavahemikus 2011–2014, ta peab saama festivaliaastal 4 ja võib saada festivaliaastal 7.

1.5.2. (6)7–11 aastased ehk üldjuhul 1.–4. klass. Tantsija peab olema sündinud ajavahemikus 2007–2011, ta peab saama festivaliaastal 7 ja ei tohi saada 12.

1.5.3. (8)9–14 aastased ehk üldjuhul 4.–7. klass. Tantsija peab olema sündinud ajavahemikus 2004–2009, ta peab saama festivaliaastal 9 ja ei tohi saada 15.

1.5.4. (11)12–17 aastased ehk üldjuhul 6.–9.klass. Tantsija peab olema sündinud ajavahemikus 2001–2006, ta peab saama festivaliaastal 12 ja ei tohi saada 18.

1.5.5. (15)16–22 aastased ehk üldjuhul alates 10. klassist. Tantsija peab olema sündinud ajavahemikus 1996–2002, ta peab saama festivaliaastal 16 ja ei tohi saada 23.

1.5.6. Nooremate tantsijate registreerimine vanemasse astmesse on lubatud.

1.5.7. Vanemate tantsijate registreerimine nooremasse astmesse ei ole lubatud.

1.5.8. Korraldusmeeskonnal on õigus kohapeal kontrollida tantsija vanust ja isikut tõendavat dokumenti.

1.6. Tantsud saavad osaleda järgmistes žanrites:

1.6.1. Lastetants. Kõik mudilaste ja 1.–4. klasside vanuseastme tantsud. Tants, kus on seotud lastele omane eneseväljendus läbi eakohase temaatika ja kehaliste võimete. Kohustuslik on kasutada eesti helilooja(te) loomingut.

1.6.2. Eesti tants. Tants, kus on terviku kui originaalloomingu loomisel kasutatud eesti tantsu sammustikku. Kohustuslik on kasutada eesti helilooja(te) loomingut.

1.6.3. Showtants. Tants, kus on ühendatud efektsed tantsužanrid (näiteks, kuid mitte ainult disco, show, broadway jne), vaheldusrikkus ja meelelahutuslikkus. Rõhku on pandud tehnilisele sooritusele ja kostüümidele. Soovitatav on kasutada eesti helilooja(te) loomingut.

1.6.4. Vabatants. Tants, kus on ühendatud katsetav ja otsiv vaim ning vormi eksperimentaalsus. Oodatud on erinevad kaasaegse tantsu tehnikad, improvisatsioon, kaasaegne tsirkus ja füüsiline teater. Kohustuslik on kasutada eesti helilooja(te) loomingut.

1.6.5. Tänavatants. Tants, mis on lavastatud nn puhtaid tänavatantsustiile kasutades, näiteks kuid mitte ainult locking, popping, b – boying, house, hip-hop, newstyle jne. Tähelepanu tantsijate omavahelisel suhtlusel ja attitude´il. Soovitatav on kasutada eesti helilooja(te) loomingut.

1.6.6. Kaasaegne jazz. Muusikalisest materjalist inspireeritud voolava, aktsenteeritud ja tundelise iseloomuga tantsud, mis seovad endas teiste seas, kuid mitte ainult balleti, jazzi ja erinevate kaasaegsete tantsutehnikate tehnilist ja isikupärast esitust. Soovitatav on kasutada eesti helilooja(te) loomingut.

1.6.7. Rahvaste tantsud. Tantsud, kus on terviku kui originaalloomingu loomisel kasutatud erinevate rahvaste tantsude sammustikku ja muusikat. Soovitatav on kasutada eesti helilooja(te) loomingut.

1.6.8. Kooli tants. Väljaspool tantsukoole ja stuudioid loodud noorte tantsijate omaloomingulised tantsud erinevates žanrites. Tantsu loomisel on lubatud kasutada juhendaja nõuandeid, kuid žürii eeldab, et tants on ideest teostuseni noorte omalooming. Kohustuslik on kasutada eesti helilooja(te) loomingut.

1.6.9. Žüriil on õigus finaali valitud tantsude žanri muuta.

1.7. Žürii hindab osalevate tantsude eakohasust, liikumiskvaliteeti, ideed, lavaruumi kasutamise oskust, fantaasiat, erinevate koreograafiliste võtete kasutamise oskust, tantsu kui lavastusliku teose terviklikkust, tantsu sobivust trupile, väljendusrikkust, stiilitunnetust, tehnilist võimekust, tantsu ja tantsijate isikupära, lava-eetikat jms, mis aitab kaasa tantsu kui terviku tajumisele.

1.8. Maakondlike tantsupäevade lõpul kuulutab žürii välja finaalkontserdile pääsenud ja eripreemiate saajad. Peale kõikide maakondlike päevade hindamist valib žürii lisaks finaali pääsevad jokkerid.

1.9. Finaali pääsevad tantsud ei pea osalemist kinnitama, kuid peavad korraldusmeeskonda hiljemalt 1. aprilliks teavitama oma mitteosalemisest.

1.10. Finaalis kuulutab žürii välja iga vanuseastme ja žanri kaks kuni kolm nominenti ning nende seast laureaadi.

1.11. Kontsertide tantsude proovi- ja esinemisgraafikud avaldame kodulehel hiljemalt nädal enne kontserdi toimumist. Korraldajatel on õigus graafikus muudatusi teha.

1.12. Erisoovid proovi- ja esinemisgraafikute kohta tuleb esitada hiljemalt kaks nädalat enne kontserdi toimumist aadressil koolitants@koolitants.ee. Korraldusmeeskond ei garanteeri võimalusi kõikide soovide täitmiseks.

1.13. Kõik festivalil osalejad peavad järgima festivali kodukorda ning käituma heaperemehelikult ja viisakalt teiste tantsijate, ruumide, osalejate, publiku ja korraldusmeeskonnaga.

1.14. Garderoobidesse ning vabade kohtade olemasolul kontserti saalist ilma piletita vaatama pääsevad lisaks andmebaasis registreeritud tantsijatele ka andmebaasis registreeritud tantsu autor(id) ja trupi juhendaja(d). Lisaks iga lastetantsudes osaleva 10 tantsija ja iga 4. – 9. klasside tantsu 15 tantsija kohta 1 saatja. 10. – 12. klasside vanuseastmes osalejatele saatjaid ette nähtud ei ole.

1.15. Korraldusmeeskonnal on õigus kogu festivali jooksul filmida ja pildistada kõiki festivali tantse ja osalejaid ning kasutada neid materjale festivali tutvustamisel, reklaamimisel ning avaldada neid meedias.

1.16. Elava tule, tantsupõrandat määrivate materjalide ja videoprojektsiooni kasutamine tantsus on keelatud.

1.17. Suuremate rekvisiitide kasutus ja tehnilised erivajadused (näiteks, kuid mitte ainult erivalgus, mikrofonid, tossumasin jms) tuleb korraldusmeeskonnaga hiljemalt kaks nädalat enne kontserdi toimumist kooskõlastada aadressil koolitants@koolitants.ee. Korraldusmeeskond ei garanteeri võimalusi kõikide soovide täitmiseks.

1.18. Tantsudes kasutatav muusikafail tuleb edastada aadressil koolitants@koolitants.ee hiljemalt tantsude kinnitamise päeval kas .wma või .mp3 formaadis. Lisaks sellele tuleb üheselt arusaadavas vormis faili pealkirja lisada trupi nimi, tantsu pealkiri ja esitamise maakond.

1.19. Korraldusmeeskonnal on õigus reglemendi rikkumisel tants Koolitantsult eemaldada.

 

 

Tantsijate konkurss Koolitantsu Kompanii lavastustesse ja „Tantsuhulluse“ telesaatesse

 

Konkurssidele on oodatud tantsijad, kes soovivad kandideerida Koolitantsu Kompaniisse ja „Tantsuhulluse“ telesaatesse.

 

“Tantsuhulluse” telesaade läheb eetrisse mais-juunis 2018. Täpne graafik kinnitatakse 5.märtsiks 2018. Koolitantsu Kompanii lavastuste proovid toimuvad augustis 2018 ning etendused oktoobri esimeses pooles. Täpne proovide ja etenduste graafik kinnitatakse 10. aprilliks 2018.

 

2. Registreerumine.

2.1. Kõik konkurssidel osalevad tantsijad peavad festivaliaastal olema 12–22 aastased ehk 2018. aastal saavad osaleda tantsijad, kes on sündinud ajavahemikus 1996–2006. Erandina ei või osaleda kõrgkoolis tantsuerialal õppivad tantsijad.

2.2. Õiguse osalemiseks annab korrektselt täidetud ja korraldajatele õigeaegselt andmebaasis saadetud registreerumisankeet ja osavõtutasu maksmine määratud tähtajaks.

2.3. Konkursile registreerumine on individuaalne.

2.4. Registreerumine algab 23.02.2018ja lõpeb Tallinnas osalevatele tantsijatele 15.03.2018 ja Tartus osalevatele tantsijatele 22.03.2018.

2.5. Konkursil osalemine on eelduseks Koolitantsu Kompaniisse ja „Tantsuhulluse“ telesaatesse pääsemiseks.

2.6. Osavõtutasu.

2.6.1. Osavõtutasu on 12 EUR iga konkursil osaleva tantsija ühe päeva kohta. Hind sisaldab käibemaksu.

2.6.2. Tantsija võib konkursil osaleda erinevatel päevadel (erinevate koreograafide juures) makstes igal korral osalemise eest osavõtutasu.

2.6.3. Registreerumisel teeb tantsija valiku vanuseastme, tantsužanri ning osalemise aja ja koha osas.

2.6.4. Andmebaasis tähtajaks registreeritud tantsijad tasuvad osavõtutasu SA Eesti Tantsuagentuurile enne konkursile tulekut.

2.6.5. Registreeritud tantsija mingil põhjusel mitteosalemine ei vabasta tasu maksmisest.

2.6.6. „Tantsuhulluse“ telesaatesse valitud tantsijad kuulutatakse välja kohapeal ning korraldusmeeskond informeerib tantsijaid edasistest graafikutest. Tantsija peab telesaates mitteosalemise korral korraldusmeeskonda informeerima hiljemalt konkursile järgneval päeval.

2.6.7. Koolitantsu Kompaniisse valitud tantsijad kuulutatakse välja hiljemalt 10.04.2018. ning samas informeerib korraldusmeeskond tantsijaid edasistest graafikutest.

2.6.8. Koolitantsu Kompaniisse valitud tantsijatele kehtib suvekoolis osalemise tasu 130 EUR, mis sisaldab kaheksapäevases suvekoolis ka toitlustust ja vajadusel lihtsamaid majutustingimusi ning tuleb tasuda SA Eesti Tantsuagentuuri arve alusel peale kompaniis osalemise kinnitust hiljemalt 10.06.2018.

2.7. Konkursid toimuvad kahes tantsužanris:

2.7.1. Vabatants (erinevad kaasaegsed tantsutehnikad, kaasaegne tsirkus, eksperimentaalne tants, improvisatsioon jms);

2.7.2. Show- ja tänavatants (erinevad meelelahutuslikud tantsužanrid ning tänavatantsustiilid jms).

2.8. Konkursil osalevad tantsijad jaotuvad kahte vanuseastmesse:

2.8.1. (11)12–16 aastased. Tantsija peab olema sündinud ajavahemikus 2002–2006, ta peab saama festivaliaastal 12 ja ei tohi saada festivaliaastal 17.

2.8.2. (16)17–22 aastased. Tantsija peab olema sündinud ajavahemikus 1996–2001, ta peab saama festivaliaastal 17 ja ei tohi saada 23.