COVID-19 piirangutest tulenevad juhised ETA ruumide külastamiseks

Head ETA töötajad, õpetajad, lapsevanemad, õpilased vanuses 18+, tantsukunstnikud, teatrikülastajad, ruumide rentnikud ja kõik teised, kes viibivad Eesti Tantsuagentuuri ruumides!

Püüame kõik ühiselt panustada ja vastutustundlikult käituda, et koroonaviiruse levik Eestis taanduks, kogu ühiskond saaks jääda avatuks ning saaksime jätkata turvaliselt oma igapäeva- ja tantsuelu.
Teeme selleks enda poolt kõik võimaliku ja palume ka kõigil Teil järgida Eesti Vabariigi Valitsuse COVID-19 leviku pidurdamiseks seatud piiranguid ning sellest tulenevaid alljärgnevaid ümberkorraldusi Eesti Tantsuagentuuri ruumides.

COVID-19 PIIRANGUTEGA SEOTUD REEGLID  EESTI TANTSUAGENTUURIS

Alates 23. augustist palume kõigil Eesti Tantsuagentuuri ruumidesse tulijatel vanuses 18+ arvestada kohustusega tõendada oma nakkusohutust vastava tõendiga (kas digitaalselt või paberkandjal). Selleks tuleb patsiendiportaalis eelnevalt luua COVID-19 immuniseerimise tõend, läbipõdemise tõend või testi tõend. Prindi tõend välja või salvesta telefoni, et Sul oleks seda mugav esitada.

Tõendilt peab nähtuma, et ruumidesse tulija on: 

  • COVID-19 vastu vaktsineeritud, oluline on silmas pidada, et vaktsineerimistõend jõustub erinevate vaktsiinide puhul erineval ajal: Pfizer (7p pärast teist süsti), AstraZeneca (15p pärast teist süsti), Moderna (14p pärast teist süsti), Janssen (14p pärast esimest süsti);

või

  • COVID-19 läbi põdenud. Tõend kehtib 180 päeva arvates positiivse testi tulemuse saamisest;

või

  • saanud negatiivse PCR (test peab olema tehtud terviseteenuse osutaja (nt Synlab, Confido) juures mitte varem kui 72h enne majja tulekut) või antigeeni testi (test peab olema tehtud terviseteenuse osutaja (nt Synlab, Confido) juures mitte varem kui 48h enne üritusel osalemist) tulemuse tervishoiuteenuse osutaja juures. 

ETA meeskond kontrollib tõendi ehtsust tõendil oleva QR-koodiga spetsiaalse veebirakenduse abil, tõendi kehtivust kontrollitakse tõendil kajastatud andmete alusel.

NB! Eesti Tantsuagentuuri esindajal on õigus küsida koos nakkusohutuse tõendiga ka isikut tõendavat dokumenti.

NB! Kohapeal testimist ei korraldata!

NB! Eesti Tantsuagentuur pakub koostöös Confido`ga võimalust teha antigeeni kiirtest Sulle sobivas testimispunktis (mitte kiirkliinikus) üle Eesti. Testimisega koos väljastatakse ka vastav sertifikaat. Eesti Tantsuagentuuri külastajatele, õpilastele, töötajatele ja majas viibivatele lapsevanematele kehtib antigeeni kiirtestimisel sooduskood (testi hind sooduskoodiga on 17 eurot). Test tuleb teha mitte rohkem kui 48 tundi enne üritusel osalemist ja/või majja tulekut.

Sooduskoodi saamiseks palume saata vastav sooviavaldus aadressil testimine@tantsuagentuur.ee.

Haigustunnuste ilmnemisel palume jääda koju ja lükata oma tegevus tervise taastumiseni edasi! Eesti Tantsuagentuuri ruumidesse ei ole lubatud tulla kui Sul on haigusnähud ja/või puudub tõend, mis kinnitab, et oled teinud terviseteenuseosutaja juures COVID PCR või antigeeni testi, mille tulemus on negatiivne.

Nakkusohutust ei pea tõendama alla 18-aastane isik. See tähendab, et ta ei pea esitama tõendit negatiivse COVID-19 testi kohta, samuti ei nõuta talt tõendit vaktsineerituse või COVID-19 läbipõdemise kohta. Vajadusel peab alla 18-aastane osaleja vanuse kontrolliks esitama isikut tõendava dokumendi. 

Loodame siiralt Sinu mõistvale suhtumisele, et saaksime üheskoos jätkata oma armastatud tegevusi parimates tingimustes.

Lisainfo: 

COVID-19 RESTRICTION RULES AT THE ESTONIAN DANCE AGENCY

From August 23, we ask all visitors on the premises of the Estonian Dance Agency (ETA) aged 18+ to consider the obligation to prove their infection safety with a corresponding certificate (either in digital format or printed). To do this, a COVID-19 immunization certificate, a recovery certificate, or a test certificate must be created in advance at the online patient portal. Print your certificate or save it on your phone for convenient presentation.

The certificate must prove that the person entering the premises:

is vaccinated against COVID-19
or
is COVID-19 tested (certificate is valid for 180 days from a positive test result)
or
has received a negative PCR test result (the test must be conducted at a health care provider (eg Synlab, Confido) not earlier than 72h before entering to the studio premises) or antigen test result (the test must be conducted at a health care provider (eg Synlab, Confido) not earlier than 48h before attending an event).

The ETA team verifies the authenticity of the certificate with the QR code on the certificate using a special web application, the validity of the certificate is checked on the basis of the data presented in the certificate.
NB! The staff of the Estonian Dance Agency has the right to request a document of personal identification together with an infection safety certificate.
NB! There is no possibility for on-site testing!
NB! The Estonian Dance Agency, in cooperation with Confido, offers the opportunity to take rapid antigen tests at a testing point suitable for you (not in a rapid clinic) all over Estonia. A corresponding certificate is issued together with the testing. Participants and performers in workshops, movement sessions liikumisSESOON or other events at TantsuRUUM are entitled to a discount code for rapid antigen testing (the price of the test with a discount code is 17 euros).
The test must be performed no more than 48 hours before the event.
To receive the discount code, please send a corresponding request to testimine@tantsuagentuur.ee