Töötuba ja etendus: VAIKUSSE VAADATES

11Dec2021

kell 18:30 - 21:00

Antud töötoa ja etenduse raames on võimalik kogejana ning vaatlejana saada osa eelmise hooaja residendi Tatjana Romanova liikumisuurimusest, mille lähtepunk on vaikus.
 
☁️VAIKUSE PRAKTIKA IMMERSIIVNE JA PERFORMATIIVNE JAGAMINE
Läbiviija: Tatjana Romanova
13.11 kell 17:30-20:00 TantsuRUUMis
 
⚪ Võtmesõnad: kogemuslik, uurimuslik, kuulamine, teraapiline, sisemine keha, meditatsioon, liikumine, vastutus, teadlikkus, improvisatsioon, identiteet, vaikus, impulss, tervik, vaatlemine, taju, kunstnik, loov, protsess, kokkuvõte, jagamine, etendus, vaatlemine, päevik, kohtumine kunstnikuga, residentuuri kokkuvõte.
 
⚪ Alustame immersiivsest osast, mis tähendab, et sa saad olla täielikult kaasatud vaikuse praktikasse ning praktika jälgimine kõrvalt on välistatud.
Juhendan sind nii, et saaksid tegeleda iseendaga ja oma kehaga. Loon tähelepanu ja fookust, et toetada sind ja koos uurida enda liikumist ja olekut, tajuda oma isiklikku vaikust. Mina olen omas kehas, mina hoolin oma kehast, mina elan oma kehaga, mina liigun oma kehas. Mis on vaikus? Milline see on? Kuidas see mõjub ja mida see kaasa loob?
 
⚪ Jätkame performatiivse osaga, kus vaikuse praktikat saab kõrvalt vaadelda.
Tatjana Romanova VAIKUSSE VAADATES
Laval improvisatsiooniline kohalolu ja praktika liikumises. Kokkuvõte kogetud residentuuris (2020/21 hooaeg) läbiviidud praktika jagamistest nüüd teises formaadis ehk suuremale grupile.
Keha. Ruum. Vaikus.
Liikumise vaikus ja vaikus liikumises, meeleolu vaikus, kohalolu vaikus, olemise vaikus. Vaikuse tants. Vaikuse maitse ja nauding vaikusest. Viibin vaikuses, liigun ja vaatlen, mida see loob, mida see kaasa loob. Vaikus kui liikumise potentsiaal, omaette filosoofia ja minu kui kunstniku tööriist.
Pühendan end. Vaikus on pigem idee, kontseptsioon, tunne ja ettekujutus. Vaikus, mida ma saan on isiklik kogemus. Liigutades ennast, liigutan ma oma meelt. See keemia muudab mind. Puhastan ennast ja õpin taas kuulata, kuulda ja kuuluda. See on rõõm ennast maailmast välja lülitada. Vaikus algab taju taga. See ei ole kunagi sama, see ei ole kunagi vana, see on iga kord uus. Seal on tundeid, intelligentsust ja mälu. Vaikus, mida mina tajun on teistsugune. Igaühel on oma. Oleme.
_____________________________________________________________
O s a l e m i s e k s :
10 eur - soodushind (õpilased, tudengid, ETTLi liikmed)
12 eur - täishind
A s u k o h t : Eesti Tantsuagentuur, Hobujaama 12 II korrus
K ü s i m u s e d : tantsuruum@tantsuagentuur.ee
_____________________________________________________________
 
/ ENG /
 
☁️IMMERSIVE AND PERFORMATIVE SHARING OF SILENT PRACTICE
Facilitator: Tatjana Romanova
13/11 at 5:30pm-8pm at TantsuRUUM
*language no problem!
 
⚪ Keywords: experiential, study, listening, therapeutic, inner body, meditation, movement, responsibility, awareness, improvisation, identity, silence, impulse, whole, observation, perception, artist, creative, process, summary, sharing, performance, observation, diary , meeting with the artist, residency summary.
 
⚪Let's start with the immersive part, which means that you can be fully involved in the practice of silence.
I will instruct you so that you can deal with yourself and your body. I bring attention and focus to support you and together we explore your own movement and state, perceive your personal silence. I am in my body, I care about my body, I live with my body, I move in my body. What is silence? What is it like? How does it work and what does it create?
 
⚪We continue with the performative part, where the practice of silence must be viewed from the sidelines.
Tatjana Romanova "LOOKING INTO SILENCE"
An improvisational presence on the stage in the practice movement. A summary of the experiences of the residency (2020-21 season)conducted now in another format, i.e to a larger group.
Body. Room. Silence.
Silence of movement and silence in movement, silence of mood, silence of presence, silence of being. A dance of silence. The taste of silence and the pleasure of silence. I am in silence, moving and watching what it make, what it creates. Silence as a potential of movement, a philosophy in itself and a tool for me as an artist.
I dedicate myself. Silence is rather an idea, a concept, a feeling and an imagination. The silence I get is a personal experience. By moving myself, I move my mind. This chemistry changes me. I cleanse myself and learn to listen, hear and belong again. It is a pleasure to shut yourself out of the world. Silence begins behind perception. It's never the same, it's never old, it's new every time. There are feelings, intelligence and memory. The silence I perceive is different. Everyone has their own. We are.
_____________________________________________________________
P a r t i c i p a t i o n :
10 eur - discounted price (students, dance union members)
12 eur - full price
L o c a t i o n : Eesti Tantsuagentuur, Hobujaama 12 II korrus
Q u e s t i o n s : tantsuruum@tantsuagentuur.ee

There are 10 people coming.

Registreeri/ Registrate

Enter the word YES in the box:
Validating payment information...
Waiting for Payment Gateway...

Kategooria:  ETA üld Kõik TantsuRUUM Töötoad