Töötuba: Sonja Jokiniemi // Weaving Meaning //

02okt.2021
03okt.2021
Rõõm ja elevus! TantsuRUUM kutsub nädalavahetuse töötuppa:
 
Sonja Jokiniemi // Weaving Meaning //
2.–3. oktoober (L kell 10:00–17:00 ja P kell 10:00–17:00)
 
Sonja Jokiniemi töötuba “Weaving Meaning” (“Tähenduskudumine”) lähtub loomeuurimusest, mis tegeleb keele kui mitmekihilise nähtusega ja vaatleb koreograafiat läbi esemete, materjalide ja inimese vastasmõju. Töötoas käsitletakse meele- ja tähendusloome protsesse kui mitmetahulisi tajumänguväljakuid, kus erinevaid subjekti-objekti suhtedünaamikaid uurida.
Olulisel kohal on käsitööst, joonistamisest ja lõngadest inspireeritud mustrite loomine. Käsi, käelist tegevust ja kombatavust kasutatakse töötoas virtuaalmaailma tasakaalustava keelena. Keeleliste manipulatsioonide teel uuritakse mitteverbaalset ja poeetilist loojutustust.
Töötuba kutsub erisuguse taustaga osalejaid süvenema oma inspiratsiooniallikaisse ja huvidesse mänguliselt ning füüsiliselt, kasutades ülesannetepõhist uurimust, etenduskunsti erinevaid loometöövahendeid ja partituure.
 
BIO
Sonja Jokiniemi tegutseb koreograafi, etendaja ja kunstnikuna. Jokiniemi elab Soomes Helsingis ja Šveitsis Lausanne'is. Ta on lõpetanud 2013. aastal Amsterdami DAS teatri etenduskunstide programmi ja kaasaegse tantsu bakalaureusekraadi Londoni Labani keskuses 2006. aastal. Lisaks on ta lõpetanud ekspressiivse kunstiteraapia eriala Inartese instituudis Helsingis 2020. aastal.
Jokiniemi tegeleb oma loomingus joonistamise, inimeste ja objektide lavastamise, tekstiililoome, keele ja kommunikatsiooni küsimuste ning kehade ja aistingute uurimisega, mõtestamaks esemete ja olendite võrgustikke, nende harjumuspäraseid ja kummalisi suhteid. Ta on huvitatud alternatiivsetest loojutustamise viisidest, traditsiooniliselt naiste pärusmaaks peetavatest esemetest ja tegevustest. Oma loometöös uurib ta käsitöö ja puutelise kombatavuse suhet ümbritseva maailmaga ning intiimse vastupanu esteetikat.
Sonja tööd on toetanud mitmed rahvusvahelised etenduskunstide asutused, näiteks STUK - A House for Dance, Music and Image (BE), Zodiaki Centre for Dance, Moving in November festival ja Kiasma kaasaegse kunsti muuseum (FI), MDT (SWE), BUDA Kunstzentrum (BE). Hiljuti esines ta näitustel Den Frie kaasaegse kunsti keskuses Kopenhaagenis ja Dr. Guislaani muuseumis Gentis. Soome riiklik kunstiedenduskeskus Taike on Jokiniemile määranud aastase kunstnikutoetus 2017. aastaks, kolmeaastase kunstnikutoetuse 2018.– 2020. a. ja viieaastase kunstnikutoetuse 2021.–2025. aastaks.
www.sonjajokiniemi.com
 
T ö ö t o a h i n d :
50 eur - soodushind (õpilased, tudengid, ETTLi liikmed)
70 eur - täishind
A s u k o h t : Eesti Tantsuagentuur, Hobujaama 12, II korrus
K ü s i m u s e d : tantsuruum@tantsuagentuur.ee
 
Kohtade arv on piiratud ning palume registreeruda hiljemalt 30.09!
 
Oled oodatud!
l i i k u j a l t > l i i k u j a l e
Töötuba toimub Eesti Kultuurkapitali toel - täname!
 
_______________________________________
COVID-19 PIIRANGUTEGA SEOTUD REEGLID EESTI TANTSUAGENTUURIS
Alates 23. augustist palume kõigil Eesti Tantsuagentuuri ruumidesse tulijatel vanuses 18+ arvestada kohustusega tõendada oma nakkusohutust vastava tõendiga (kas digitaalselt või paberkandjal). Selleks tuleb patsiendiportaalis eelnevalt luua COVID-19 immuniseerimise tõend, läbipõdemise tõend või testi tõend. Prindi tõend välja või salvesta telefoni, et Sul oleks seda mugav esitada.
Tõendilt peab nähtuma, et ruumidesse tulija on:
COVID-19 vastu vaktsineeritud
või
COVID-19 läbi põdenud (tõend kehtib 180 päeva arvates positiivse testi tulemuse saamisest)
või
saanud negatiivse PCR (test peab olema tehtud terviseteenuse osutaja (nt Synlab, Confido) juures mitte varem kui 72h enne majja tulekut) või antigeeni testi (test peab olema tehtud terviseteenuse osutaja (nt Synlab, Confido) juures mitte varem kui 48h enne üritusel osalemist) tulemuse tervishoiuteenuse osutaja juures.
ETA meeskond kontrollib tõendi ehtsust tõendil oleva QR-koodiga spetsiaalse veebirakenduse abil, tõendi kehtivust kontrollitakse tõendil kajastatud andmete alusel.
NB! Eesti Tantsuagentuuri esindajal on õigus küsida koos nakkusohutuse tõendiga ka isikut tõendavat dokumenti.
NB! Kohapeal testimist ei korraldata!
NB! Eesti Tantsuagentuur pakub koostöös Confido`ga võimalust teha antigeeni kiirtest Sulle sobivas testimispunktis (mitte kiirkliinikus) üle Eesti. Testimisega koos väljastatakse ka vastav sertifikaat. TantsuRUUMis töötubades, liikumisSESOONis või muudel sündmustel osalejatele ja läbiviijatele kehtib antigeeni kiirtestimisel sooduskood (testi hind sooduskoodiga on 17 eurot). Test tuleb teha mitte rohkem kui 48 tundi enne sündmusele tulekut.
Sooduskoodi saamiseks palume saata vastav sooviavaldus aadressil testimine@tantsuagentuur.ee.
_______________________
ENG
 
With joy and excitement TantsuRUUM invites you to a weekend workshop:
 
Sonja Jokiniemi // Weaving Meaning //
2nd–3rf of October (Sat at 10:00–17:00 and Sun at 10:00–17:00)
Sonja Jokiniemi’s workshop “Weaving Meaning” derives from artistic research exploring language as a multitextural field and looking into choreography through the intra-action of objects, materials and the human. The workshop takes a look on the processes of sense and meaning making as multifaceted sensorial playgrounds, where different subject-object dynamics are explored and extended.
There is an interest in pattern formation inspired by handcraft, line drawing and yarns. Hands, manual labor and haptics are used as a way to make language in a world filled with virtuality. Non-verbal narration strategies and poetic storytelling are explored midst manipulation through language.
The workshop invites different participants to dig into their own inspirations, involvements and fascinations through task based research, performative tools and scoring, in a playful and physical way.
 
BIO
Sonja Jokiniemi works as a choreographer, performer and artist. Jokiniemi is based in Helsinki, Finland and Lausanne, Switzerland. She graduated from the Performing Arts programme at DAS Theatre in Amsterdam 2013 and with a BA degree in Contemporary Dance at Laban Centre in London 2006. Additionally she has completed a study in Expressive Arts therapy from Inartes Institute in Helsinki 2020.
In her work, Jokiniemi engages the practice of drawing, human and non-human actors, textile making, questions of language and communication and exploration of bodies and sensations as a way to think around networks of things and beings; their ordinary and uncanny relationships. She is interested in alternative modes of storytelling, of objects and processes traditionally located as women´s craft. She engages in a quest for manual labor, haptic relationship to the surrounding world and aesthetics of intimate resistances.
Sonja’s work has been supported by many performing arts venues such as STUK - A House for Dance, music and Image ( BE ), Zodiak Centre for Dance, Moving in November festival and Kiasma Contemporary Art museum ( FI ), MDT (SWE), BUDA Kunstzentrum ( BE ). She has recently exhibited at Den Frie Centre for Contemporary Art in Copenhagen and Dr. Guislaan Museum in Ghent. Jokiniemi has been awarded three grants by The National Arts Promotion Centre Finland (Taike): a one-year artist grant for 2017, a three-year artist grant for 2018-20 and a five-year artist grant for 2021-2025.
www.sonjajokiniemi.com
 
P r i c e :
50 eur - discount price for students and members of the Estonian Dance Art and Dance Education Union (ETTL)
70 eur - full price
 
R e g i s t r a t i o n : link soon!
L o c a t i o n : Eesti Tantsuagentuur, Hobujaama 12, II floor
Q u e s t i o n s : tantsuruum@tantsuagentuur.ee
 
The places are limited and we kindly ask to register the latest 30.09.
 
You are welcome!
from
m o v e r > m o v e r
 
This event happens thanks to the support from Cultural Endowment of Estonia - thank you!
 
_______________________________________
COVID-19 RESTRICTION RULES AT THE ESTONIAN DANCE AGENCY
From August 23, we ask all visitors on the premises of the Estonian Dance Agency (E.T.A.) aged 18+ to consider the obligation to prove their infection safety with a corresponding certificate (either in digital format or printed). To do this, a COVID-19 immunization certificate, a recovery certificate, or a test certificate must be created in advance at the online patient portal. Print your certificate or save it on your phone for convenient presentation.
The certificate must prove that the person entering the premises:
is vaccinated against COVID-19
or
is COVID-19 tested (certificate is valid for 180 days from a positive test result)
or
has received a negative PCR test result (the test must be conducted at a health care provider (eg Synlab, Confido) not earlier than 72h before entering to the studio premises) or antigen test result (the test must be conducted at a health care provider (eg Synlab, Confido) not earlier than 48h before attending an event).
The E.T.A. team verifies the authenticity of the certificate with the QR code on the certificate using a special web application, the validity of the certificate is checked on the basis of the data presented in the certificate.
NB! The staff of the Estonian Dance Agency has the right to request a document of personal identification together with an infection safety certificate.
NB! There is no possibility for on-site testing!
NB! The Estonian Dance Agency, in cooperation with Confido, offers the opportunity to take rapid antigen tests at a testing point suitable for you (not in a rapid clinic) all over Estonia. A corresponding certificate is issued together with the testing. Participants and performers in workshops, movement sessions liikumisSESOON or other events at TantsuRUUM are entitled to a discount code for rapid antigen testing (the price of the test with a discount code is 17 euros).
The test must be performed no more than 48 hours before the event.
To receive the discount code, please send a corresponding request to testimine@tantsuagentuur.ee.

There are 3 people coming.

Registreeri/ Registrate

Enter the word YES in the box:
Validating payment information...
Waiting for Payment Gateway...

Kategooria:  Kõik TantsuRUUM Töötoad