Uurimuslik töötuba: Somaatiline kompositsioon ja kehapõhine film


Warning: Undefined variable $cat_name in /data05/virt16874/domeenid/www.tantsuagentuur.ee/htdocs/wp-content/plugins/quick-event-manager/legacy/qem-event-build-functions.php on line 721
04märts2024
09märts2024

kell 10 - 15

ENG below

4.-9. märts 2024
E-R kell 10:00-15:00 / töötuba TantsuRUUMis
L 18:00-... / filmide avalik näitamine ja vestlus TLÜ Astra majas

Läbiviijad: Bernadett Jobbágy (HU), Mari Mägi (EST)

~ ~ ~
Kuidas me kehast filmime ja kuidas kehastame (liikuvaid) pilte? Kuidas me filmime, kui kutsume filmitegemisse somaatilise lähenemise? Kuidas me eksisteerime ja tegutseme järjepanu avanevas oleviku ruumis, kehateadvuses ja kinesteetilises afektis?

Mida me filmime, kui filmime? Kas on võimalik olla objektiivne? Kas see on vajalik? Kas keskendume teatud objektile(de) oma vaateväljas või aegruumile, mis meid kõnetab, või keskendume afektile liikuvas kehas? Mida me filmime, kui filmime liikuvaid või liikumatuid kehasid? Kuidas saame edastada ruumi kvaliteeti keha ümber ja sees?

Minu uudishimul on teatud suund, kuid mul pole neile küsimustele veel vastuseid. Võib-olla ma ei leia neid kunagi. Võib-olla meeldib mulle siin, teadmatuses. Seetõttu ei jaga ma selles töötoas „tõde“ ega anna valmis vastuseid, kuid püüan meid läbi küsimuste ja kohtumiste suunata kogemusse, mis avaldub liikuvates piltides. Toon kaasa oma kihilise vaatenurga ruumile: liigun kehastunud ruumist, hoides samaaegselt ruumi ning lastes intuitsioonil siseneda loomeprotsessi, sest "ruum hoiab teadmist". – Bernadett Jobbágy

~ ~ ~
Töötoa eesmärk on leida seoseid ja viise somaatilisest kehatööst – antud juhul Body-Mind Centering® (BMC) metoodikast – keha ja kaameraga loomise ja komponeerimiseni ruumis ja ajas – uurida, mil viisil somaatiline keha-meele töö mõjutab ja ajendab filmikunsti lähenemisi.

Töötoa tuum on liikumisel põhinev stuudiopraktika, kus osalejaid juhitakse läbi somaatilise kehakogemuse. Hommikustes liikumispraktikates lähtutakse Body-Mind Centering® meetodist ja materjalidest, nagu näiteks töö erinevate kehasüsteemidega (organid, vedelikud, luustik, närvisüsteem), meelte ja tajuga, embrüoloogia ja ruumiga. Somaatilised kehakogemused ja -seisundid juhivad ning toetavad loomingulise protsessi käiku.

Pärast hommikust liikumispraktikat tutvutakse loomingulises laboris filmitegemise põhimõtetega nagu haptiline visuaalsus, kehapõhine film ja koreograafilised liikuvad pildid ning osalejad hakkavad oma töid arendama. 📹 Filmimine toimub mobiiltelefonide ja kaameratega ning montaažiks kasutatakse arvuteid ja tasuta saadaolevaid videotöötlusprogramme (näiteks Davinci Resolve). Osalejad võivad töö tehnilises osas kasutada oma tööriistu, kuid olete oodatud ka ilma tehnilise varustuseta.
💬 Eesmärgiks on eelkõige avada loominguline ja uurimuslik dialoog tantsu, somaatika ja filmi valdkondade praktikute vahel; osalemine on võimalik ka ainult teoreetilise taustaga (filmiteooria, etenduskunsti- või tantsuteooria jne).

Töötuba toimub inglise keeles!

Töötuba toimub ▫️ Somaatikumi, somaatilise metoodika Body-Mind Centering® õppekeskuse, ▫️ SZOME Association for Somatic Education and Movement (HU)ja ▫️ TantsuRUUMi koostöös Erasmus+ toetusega – aitäh!

🖐️ L ä b i v i i j a d :
Liikumistunnid: Mari Mägi, Bernadett Jobbágy
Loovprotsess: Bernadett Jobbágy

Bernadett Jobbágy
~ on Somaatilise Liikumise Õpetaja Body-Mind Centering metoodikas, tantsija, koreograaf, filmiuurija; Ungari kunstiülikooli doktorant, SZOME (Somaatilise hariduse ja liikumise ühing, Ungari) liige. Jobbágy on lõpetanud Budapesti Corvinuse Ülikooli maastikuarhitektina. Hiljem õppis ta Budapesti Kaasaegse Tantsu Akadeemias ning läbis audiokirjelduse õppeprogrammi Teatri- ja Filmikunstiülikool (SZFE) ja FSZK, 2021. aastal lõpetas ta Lumiere'i filmikooli (Budapest) filmitöötlusõppe. Tema valdav taust on liikumine: kaasaegne tants ja improvisatsioon, Body-Mind Centering® somaatiline lähenemine, Tai Chi ja QiGong. Praegu on ta uuriv kunstnik Ungari Kunstiülikooli doktorikoolis. Tema uurimisvaldkond on film kui kehastunud kunst, koreograafilise liikuva pildi somaatilised võimalused ja multimeediakunst.

Mari Mägi
~ huvitub liikumise psühho-füüsilisest aspektist ning sellest, mis sünnib sisemise ja välimise ruumi (mõte/liikumine; anatoomia/ruum; esineja/publik jne) kohtumisel. Tantsija, koreograafi, lavastaja, õpetaja ja terapeudina on tal olnud põnevaid võimalusi nii kogeda kui ka vaadelda erinevatest vajadustest lähtuvaid liikuvaid eneseväljendusi. Käesoleval hetkel õpetab Body Mind Centering® meetodit, tantsu- ja liikumisteraapiat ning on Labürintteatriühenduse G9 liige.

T ö ö t o a h i n d :
▫️Õpilased, tudengid ja ETTL liikmed: 70 eur - varajane linnuke kuni 23.02 / hiljem 90 eur
▫️Tavahind: 90 eur - varajane linnuke kuni 23.02 / hiljem 120 eur
▫️A s u k o h t : Eesti Tantsuagentuur, Hobujaama 12, II korrus
▫️K ü s i m u s e d : joannakkalm@gmail.com

 


👁️ Creative workshop:
Somatic Composition and Embodied Film 👁️
March 4-9, 2024
Monday-Friday 10am-3pm / workshop at TantsuRUUM
Saturday 6pm / public showing of films and discussion

Facilitators: Bernadett Jobbágy (HU), Mari Mägi (EST)

~ ~ ~
How do we film from the body, and how do we embody (moving) images? How do we film, when we invite a somatic approach into filmmaking? How do we exist and act in the continuously unfolding present tense of space, of body awareness and of kinesthetic affect?

What do we film, when we film? Is it possible to be objective? Do we need to be? Are we focusing on a certain object(s) in our field of vision, or the spacetime which speaks to us, or are we focusing on the affect itself through the moving body? What do we film, when we film bodies in motion or in stillness? How can we transmit the quality of space around and within the body?

My curiosity has a certain direction, but I have no answers to these questions yet. Maybe I will never have. Maybe I like it here, in the unknown. Therefore, this workshop may not teach you any ‘truth’ but along the questions and encounters I aim to guide you through an experience which manifests in moving images. I’ll bring my layered, multi-scale viewpoint of space: moving from an embodied space, while holding the space, and letting intuition enter into the creative process, because “space holds the information”. – Bernadett Jobbágy

~ ~ ~
The aim of this research-oriented workshop is to explore connections and gateways from the pure somatic work and experiential anatomy – in this case Body-Mind Centering® – towards creation and composition with the body and the camera throughout space and time.
The core of the work is a movement based studio work, where participants will be guided through somatic experience. We will work with different body systems, with senses and perception, embryology and with space.

These experiences of the morning classes will be transcribed in composition. Filmmaking principles, concepts of haptic visuality, embodied film, and choreographic moving images are also introduced in the creative lab, and participants will start to develop their works.
📹 Filming and editing can happen with accessible, low-budget digital technology such as smartphones, and available versions of editing software (preferably Davinci Resolve). Participants can use their own tools for the technical part of the work, but you are welcome without any technical equipment as well. Teaming up, creating together and ‘using’ each other’s body and mind in the creative process and in production is welcomed and supported, while individual creation is also possible.
As a closing and wrapping up of the process, on the last evening, March 9th, we will organize a public screening of the freshly made video works, followed by an open discussion to share relevant questions, issues and experiences of the process.
💬The aim is primarily to open a creative and research dialogue between practitioners in the fields of dance, somatics and film; participation is also possible with only a theoretical background (film theory, performance art or dance theory, etc.).

Workshop is held in English!

The workshop is a cooperation between ▫️ Somaatikum, center for Body Mind Centering® education in Estonia, ▫️ SZOME Association for Somatic Education and Movement in Hungary, and ▫️ TantsuRUUM made happen with support of Erasmus+ funding – Thank you!

🖐️ F a c i l i t a t o r s :
Movement classes: Mari Magi (BMC teacher), Bernadett Jobbágy (Somatic Movement Educator)
Creative process: Bernadett Jobbágy

~ Bernadett Jobbágy is a Somatic Movement Educator in Body-Mind Centering®, dancer, choreographer, filmmaker; doctoral student (DLA) at the Hungarian University of Fine Arts, member of SZOME (Association for Somatic Education and Movement, Hungary).
Jobbágy graduated from the Corvinus University of Budapest as a landscape architect. Later she studied at the Academy of Contemporary Dance in Budapest, and completed an audio-description programme at the Theatre and Film University (SZFE) and FSZK. In 2021 she completed her film editing studies at the Lumiere Film School (Budapest). Her predominant background is movement: contemporary dance and improvisation, Body-Mind Centering® somatic approach, Tai Chi and QiGong. She is currently a research artist at the Doctoral School of the Hungarian University of Fine Arts. Her research interests include film as embodied art, the somatic possibilities of choreographic moving image and multimedia art.

~ Mari Mägi is interested in the psycho-physical aspects of movement and what happens when the internal and external spaces interact (mind/movement; anatomy/space; performer/audience, etc.). As a dancer, choreographer, director, teacher, and therapist, she has had exciting opportunities to both experience and observe various movement expressions arising from different needs. Currently, she teaches the Body Mind Centering® method, dance and movement therapy, and is a member of the Labyrinth Theatre G9.

P r i c e :
▫️Students and members of ETTL: 70 eur - early bird until 23.02 / after 90 eur
▫️Regular price: 90 eur - early bird until 23.02 / after 120 eur
▫️L o c a t i o n : Estonian Dance Agency, Hobujaama 12, II korrus
▫️Q u e s t i o n s : joannakkalm@gmail.com

Kategooria:  Kõik TantsuRUUM Töötoad