Meist

 

Eesti Tantsuagentuur (ETA) asutati 1998. aastal noorte koreograafide ja tantsijate eestvedamisel Eesti tantsuelu koordineerimiseks ja arendamiseks, loome- ning töövõimaluste pakkumiseks tantsijatele ja koreograafidele.

 

ETA missiooniks on tantsukunsti jätkusuutlikkuse ning kvaliteedi tagamine Eestis, pakkudes kaasaegset ja professionaalset tantsuõpet, loome- ja esinemisvõimalusi tantsukunstnikele, tantsuõpetajale ning tantsuga tegelevatele lastele ja noortele.

 

Hetkel on ETA ainus organisatsioon Eestis, mille tegevus hõlmab endas kõiki tantsukunsti põhisuundi: tantsijate koolitust, loometegevust, etendustegevust, üle-Eestilist valdkonna infovahetust ja koostööd, tantsukunsti jätkusuutlikkuse tõstmist regionaalselt läbi kaasaegse tantsu etenduste sarja Tantsutuur ja Festivali Koolitants tegevuste.

 

Erinevate eesmärkide täitmiseks koondab ETA enda alla nelja üksuse tegemised: ETA Tantsukool, festival Koolitants, Revüüteater Starlight Cabaret, Tantsutuur. ETA järgib oma tegevuses kodanikuühenduste eetilise tegevuse üldtunnustatud põhimõtteid ning meie ühiseid väärtusi:

 

Professionaalsus – kõigi SA tegevuste elluviimisel lähtutakse planeeritud eesmärkidest ning tegevuste põhjendatavusest ning vajalikkusest. Kogu tööprotsess on hästi läbi mõeldud ja soovitud tulemustele orienteeritud. Oluliseks peame töötajate kvalifikatsiooni, oskusi ja kogemusi, et tagada kõigis tegevusvaldkondades sihtgrupile parim kvaliteet.

 

Kaasaegsus – maailmas toimuva ja valdkonnaga kursis olemine ning pidev arendustegevus nii organisatsiooni kui ka töötajate tasandil. Koostöö teiste sarnaste huvidega isikute ja organisatsioonidega info ning kogemuste vahetamiseks.

 

Avatus – oleme aktiivselt dialoogis tantsukunsti väärtustavate isikute ja organisatsioonidega aktsepteerides ja soosides erinevusi (stiilid, eriarvamused, erinevad kunstid jne.). Igapäevane valmisolek ning toetus valdkonna vajadustest tulenevateks algatusteks ja kunstiprojektideks.

 

 

 

DOKUMENDID

Põhikiri

Arengukava

Kodukord

ETA eetilise tegevuse põhimõtted

Uurimus

Ajalugu

2014-2015 majandusaasta aruanne

2015-2016 majandusaasta aruanne

2016-2017 majandusaasta aruanne

 

ETA saab tuge oma eesmärkide elluviimiseks Vabaühenduste majandusliku elujõulisuse arenguhüppe programmist, mida toetavad Siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital:

 

Projekt: TantsuRUUM – investeering jätkusuutlikkuse tagamiseks

 

Projekti viiakse ellu: 1. september 2018 – 31. oktoober 2019

 

Tutvustus: Projekti raames luuakse mitmekülgsete võimalustega tantsuRUUM, mis aitab kaasata ETA tegevustesse rohkem Eesti ja välismaa etenduskunstnikke, tantsuõpetajaid, etenduskunstide harrastajaid (sh üldhariduskoolide õpilasi) ning suurendab olemasolevate ruumide suuremat kasutust ja omatulu teenimise võimekust.
Valmib kaasaegne ja nutikas tantsukeskus, mis soodustab eeskätt ETA ruumides varasemalt vähem tegutsenud sihtgrupi – tantsuprofessionaalide – omavahelist koostööd, arengut ning rakendatust nii kohalikul kui rahvusvahelise tasandil. Teisalt võimaldab siduda mitteformaalset tantsuõppe formaati üldharidusliku kooliharidusega läbi kehalise kasvatuse tundide, tuues liikumisest vähe huvitatud lapsi ja noori läbi innustava tantsuõppe rohkem tegelema füüsilise liikumisega.
TantsuRUUM võimaldab ellu viia ETA arengustrateegiat, et olla Eestis ja välismaal tunnustatud tantsukeskus, võimekas ja hästi iseseisvalt toimetulev tugistruktuur tantsuvaldkonnas tegutsejatele.
Projekti raames paigaldatakse saali valgus ja helitehnika ning ventilatsioonisüsteemid, mis võimaldavad ruume kasutada suurema rahvaarvuga ürituste korralduseks ning rakendada neid nii õppe kui ka etendustegevuseks.

 

Tulemus: Olemas on heli-, valgus- ja ventilatsioonisüsteemid, mis pakuvad ürituste korralduseks ning tantsuprofessionaalidele sobivat keskkonda nii lavaproovide kui etenduste läbiviimiseks ETAs.  Vähenevad ürituste korralduskulud, kuid samas suureneb etenduste arv aastas, u 40 avalikku esinemist oma ruumides.

 

Toetus: 14 914,64 eurot