PROJEKTID

1. ETA sai tuge oma eesmärkide elluviimiseks Vabaühenduste majandusliku elujõulisuse arenguhüppe programmist, mida toetavad Siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital:

 

Projekt: TantsuRUUM – investeering jätkusuutlikkuse tagamiseks

 

Projekti viiakse ellu: 1. september 2018 – 31. oktoober 2019

 

Tutvustus: Projekti raames toetati mitmekülgsete võimalustega tantsuRUUMi loomist, mis aitab kaasata ETA tegevustesse rohkem Eesti ja välismaa etenduskunstnikke, tantsuõpetajaid, etenduskunstide harrastajaid (sh üldhariduskoolide õpilasi) ning suurendab olemasolevate ruumide suuremat kasutust ja omatulu teenimise võimekust.
Valmis kaasaegne ja nutikas tantsukeskus, mis soodustab eeskätt ETA ruumides varasemalt vähem tegutsenud sihtgrupi – tantsuprofessionaalide – omavahelist koostööd, arengut ning rakendatust nii kohalikul kui rahvusvahelise tasandil. Teisalt võimaldab siduda mitteformaalset tantsuõppe formaati üldharidusliku kooliharidusega läbi kehalise kasvatuse tundide, tuues liikumisest vähe huvitatud lapsi ja noori läbi innustava tantsuõppe rohkem tegelema füüsilise liikumisega.
TantsuRUUM võimaldab ellu viia ETA arengustrateegiat, et olla Eestis ja välismaal tunnustatud tantsukeskus, võimekas ja hästi iseseisvalt toimetulev tugistruktuur tantsuvaldkonnas tegutsejatele.
Projekti raames paigaldati saali valgus- ja helitehnika ning ventilatsioonisüsteemid, mis võimaldavad ruume kasutada suurema rahvaarvuga ürituste korralduseks ning rakendada neid nii õppe kui ka etendustegevuseks.

 

Tulemus: Olemas on heli-, valgus- ja ventilatsioonisüsteemid, mis pakuvad ürituste korralduseks ning tantsuprofessionaalidele sobivat keskkonda nii lavaproovide kui etenduste läbiviimiseks ETAs.  Vähenevad ürituste korralduskulud, kuid samas suureneb etenduste arv aastas, u 40 avalikku esinemist oma ruumides.

 

Toetus: 14 914,64 eurot

 

2. ETA Tantsukool sai tuge formaalse- ja mitteformaalse hariduse lõimimise projektideks Varaaida programmist, mida toetab Haridus- ja Teadusministeerium ja Eesti Noorsootöö Keskus

Projektid: Liikumishuvi tõstmine läbi turvaliste ja atraktiivsust tagavate vahendite koostöös Tallinna Vanalinna Hariduskolleegiumiga ning helitehnilise baasi parandamine noorte ande- ja loomevõimekuse arendamiseks koostöös
Georg Otsa nimelise Tallinna Muusikakooliga

Elluviimise aeg: 1.juuli-31.detsember 2019

 

Tutvustus: 

  1. VHK-ga elluviidava koostööprojekti eesmärgiks on pakkuda kvaliteetset, kaasaegset ja turvalist keskkonda noortele, mis toetab õpilaste liikumisharjumuste kujundamist. Ostetakse vahendid, mis toetavad turvalisust, mugavust, põranda puhtust ning tõhusust tantsimisega tegemisel (tantsupõranda kate, akromatt ning hoolaud). Vahendid võimaldavad rakendada õppetöös meetodeid, mille fookuses on suuremat väljakutset nõudvamad liikumised. Koostöö koolide vahel algas kaks aastat tagasi. VHK kehalise kolm õppetsüklit 5.-9.kl neljale tüdrukute grupile toimub ETA-s ning õppe läbiviijaks on  tantsuõpetajad huvikoolist. Õppesüsteem näeb ette igas õppeastmes tutvumist erinevate tantsustiilide- ja tehnikatega. Tundide ülesehitus lähtub huvikooli õppesüsteemist, kus tegeletakse nii tantsutehniliste oskuste ja füüsise arendamise, omaloomingu ja improvisatsiooni ning tantsuvaatluse ja analüüsiga. Toimunud praktika on juba tõestanud liikumishuvi suurenemist.
  2. Otsakooliga elluviidava koostööprojekti raames pakutakse ühiselt õpilastele kvaliteetset ja kaasaegset toetavat keskkonda (sh vahendid + meetodid) enese arenguks ja professionaalsuse saavutamiseks läbi formaal- ja mitteformaalõppe lõimimise õppemetoodites, ühistes loomeprogrammides ja õpilaste loovtöödes. Selleks ETA ostab kaasaegsed helivahendid sidusa muusika- ja tantsuõppeprogrammi rakendamiseks (elektriklaver, helipult, multimeedia mängija, kõlarid, pea- ja käsimikrofon). Vahendid on vajalikud ka tantsu- ja liikumisõppes klaveri saatemuusika elava muusika tajumiseks, tempo ja rütmitunde ning stiilitunnetuse arendamiseks.  Projekti raames toimub õppetöö mitmekesistamine ja praktika võimaldamine läbi ühise etendamise, improvisatsiooniklasside, töötubade. Noored tantsijad ja muusikud saavad kogemusi professionaalsel maastikul töötamiseks ning teadlikkust etenduskunstide spetsiifikast, kus erinevad kunstid moodustavad terviku (heli, liikumise, valguse, multimeedia koos toimimine). Õpilastele võimaldatakse kõikide vahendite kasutamise võimalus omaloominguks.

3. KÜSKi vabaühenduste arenguhüpet ettevalmistava 2020. aasta taotlusvoor toetas Eesti Tantsuagentuuri 3 910 euroga. Projekti eesmärgiks oli Eesti Tantsuagentuuri struktuuri ja tegevusmudeli mõtestamine ning sellest lähtuva arenguplaani väljatöötamine. 

KONTAKT

Eesti Tantsuagentuuri teatrisaali aadress:
SA Eesti Tantsuagentuur
Hobujaama 12, 10117 Tallinn


Üldkontakt: info@tantsuagentuur.ee, tel. +372 56 22 47 17

Koduleheküljel kasutatud fotode autorid: Ekaterina Soorsk